Dokumentai
Priėmimas į gimnaziją Dydis
MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖJE GIMNAZIJOJE 2024–2025 M. M. ĮVERTINIMO TVARKA 139 KB
ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMAS, SAVITOS PEDAGOGINĖS SISTEMOS ELEMENTUS PRIĖMIMO TVARKOMS 196.01 KB
PRIĖMIMO I VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2023-01-18 NR. 1-1747 281.05 KB
DAIKTAI, KURIUOS PRIVALO TURĖTI PIRMOKAS 28.39 KB
MOKINIO MOKYMO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ SUTARTIS (1-4 KLASĖ) 295.29 KB
MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PIRMĄJĄ DALĮ SUTARTIS (5-8 KLASĖ) 297.08 KB
MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ SUTARTIS (I-II gimnazijos klasė) 199.24 KB
PRAŠYMAS Į 1 KLASĘ 14.11 KB
PRAŠYMAS Į 5 KLASĘ (VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖS GIMNAZIJOS 4 KLASIŲ MOKINIAMS) 13.81 KB
PRAŠYMAS Į I GIMNAZIJOS KLASĘ (VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖS GIMNAZIJOS 8 KLASIŲ MOKINIAMS) 16.07 KB
MOKINIO MOKYMO PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ SUTARTIS (III-IV gimnazijos klasė) 209.91 KB
PRAŠYMAS VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS LANKYMO 270.16 KB
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BEI DALYVAVIMO PAPILDOMO UGDYMO VEIKLOJE 388.58 KB
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 203.26 KB
MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2022–2023 IR 2023–2024 393.13 KB
ADAPTACIJA PIRMOKAMS REKOMENDACIJOS TĖVAMS 14.44 MB
Finansinės ataskaitos Dydis
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (METINĖ) 1.45 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022-III KETV. 738.39 KB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022-II KETV. 1.77 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022-I KETV. 1.62 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (METINĖ) 11.09 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS 1.61 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS 1.26 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 1.96 MB
ATASKAITA UŽ NUPIRKTUS VADOVĖLIUS 2020 M. 499.83 KB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 1.2 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS 2.84 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS 2.97 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 5.9 MB
ATASKAITA UŽ NUPIRKTUS VADOVĖLIUS 2019 M. 23.73 KB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 1.85 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO MĖN 30 D. DUOMENIS 2.94 MB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. KOVO MĖN. 31 D DUOMENIS 2.99 MB
INFORMACIJA APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINYJE IR JO REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTUOSE ADMINISTRACIJAI PAVALDŽIUOSE IR (ARBA) ATSKAITINGUOSE VIEŠUOSIUOSE JURIDINIUOSE ASMENYSE 646.9 KB
Mokinių maitinimas Dydis
VMSA direktoriaus 2022-08-01 įsakymo Nr. 30-2130-22 Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo pa 279.21 KB
VMSA direktoriaus įsakymas Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo Nr. 30-2130-22 133.48 KB
VMSA direktoriaus įsakymas Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų dydžio tvirtinimo Nr. 30-1121-22 93.53 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas nuo 2023-01-01 596.46 KB
15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-10 ir 11–18 METŲ VAIKŲ AMŽIAUS GRUPĖS 314.34 KB
Patalpų ir įrangos nuomos sutartis maitinimo paslaugai teikti 105.2 KB
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS 2021-08-25 SPRENDIMAS NR. 1-1089 110.06 KB
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ MAITINIMO 2021-08-25 SPRENDIMAS NR. 1-1090 115.74 KB
Prašymai Dydis
PRAŠYMAS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2022-2023 m.m. 209.88 KB
Klasikinis ugdymas Dydis
KLASIKINIO UGDYMO SAMPRATA 3.39 MB
ANTIKOS KULTŪRA 62.57 KB
KULTŪROS ISTORIJA (KULTŪROS ŽENKLAI LITERATŪROJE) 112.84 KB
LOTYNŲ KALBA 124.62 KB
Visos dienos mokyklos grupė Dydis
VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS 205.99 KB
VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS LANKYMO SUTARTIS 188.71 KB
PRAŠYMAS DĖL VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS LANKYMO 185.41 KB
Ugdymo planas Dydis
VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS 2023 - 2025 1.3 MB
MOKOMOJO DALYKO, DALYKO PROGRAMOS KURSO, MODULIO, PASIRENKAMOJO DALYKO PASIRINKIMO AR ATSISAKYMO AR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 214.42 KB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 365.54 KB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAI 2.63 MB
GIMNAZIJOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 391.37 KB
Asmens duomenų apsauga Dydis
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 468.23 KB
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 204.87 KB
MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 357.02 KB
REAGAVIMO Į ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS PROCEDŪROS APRAŠAS 243.24 KB
REAGAVIMO Į ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS PROCEDŪROS APRAŠO 1 PRIEDAS 243.87 KB
PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO PROCEDŪROS APRAŠO 2 PRIEDAS 247.48 KB
PRANEŠIMAS DUOMENŲ SUBJEKTUI APIE ĮVYKUSI DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ 3 PRIEDAS 195.26 KB
REAGAVIMO Į DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS SCHEMA 4 PRIEDAS 174.01 KB
PRAŠYMO LEISTI SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS FORMA 376.91 KB
PRAŠYMO IŠTAISYTI NETIKSLIUS ASMENS DUOMENIS FORMA 373.9 KB
PRAŠYMO IŠTRINTI TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS FORMA 222.38 KB
PRAŠYMO PERKELTI TVARKOMUS ASMENIS DUOMENIS FORMA 394.97 KB
KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS 198.87 KB
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 384.82 KB
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ (DARBUOTOJAMS) 378.89 KB
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENIS 376.89 KB
Pareigybių aprašai Dydis
ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ PAVYZDINIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO 487.58 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija Dydis
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS NUOSTATAI 16.28 MB
ATMINTINĖ MOKYTOJAMS, KURIE RUOŠIASI ATESTUOTIS 1.2 MB
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES 2022–2024 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ TVIRTINIMAS 4.54 MB
MOKYTOJU IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2022–2024 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA 1.02 MB
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2021–2023 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA 845.22 KB
MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS 2020-12-23 NR. 11 150.73 KB
DARBO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS 2021-01-07 NR. 1 153.96 KB
GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS 2021-01-07 NR. 1 151.07 KB
DARBO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS 2021-12-21 NR. 7 156.9 KB
MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS 2021-12-28 NR. 10 149.31 KB
GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS 2021-12-28 NR. 6 156.99 KB