Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija:

 1.  

Kristina Gudelienė

direktorė

Komisijos pirmininkė

 1.  

Rimanta Baronienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos narė

 1.  

Gintarė Bartašienė

socialinė pedagogė

Komisijos narė

 1.  

Stasė Turolevičienė

socialinė pedagogė

Komisijos narė

 1.  

Vidutė Ališauskaitė

psichologė

Komisijos narė

 1.  

Birutė Petrilionienė

specialioji pedagogė, logopedė

Komisijos narė

 1.  

Viktorija Ališauskienė

sveikatos priežiūros specialistė

Komisijos narė

 1.  

Valentina Baltuškonienė

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Komisijos narė

 1.  

Palmira Jančienė

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Komisijos narė

  

 Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvoje kiekvienoje mokykloje ir savivaldybės administracijoje yra sudaromos vaiko gerovės komisijos.
     Remiantis švietimo ir mokslo ministro priimta tvarka, vaikui siūlant skirti vidutinės priežiūros priemones, atskira vertinimo ir išvados teikimo komisija yra sudaryta Nacionalinėje švietimo agentūroje.
Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija
•    Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.
•    Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudėtis: sudaroma iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos, teritorinės prokuratūros, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos ir kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovų.
•    Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
•    kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;
•    surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;
•    nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių skyrimo;
•    ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
•    pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
•    koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
•    teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;
•    atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Mokyklos vaiko gerovės komisija
•    Mokyklos Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka.
•    Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis ir jos darbo organizavimas – grindžiamas LR švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
•    Mokyklos Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
•    kiekvienais metais tvirtina mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą, nustatydama prioritetus, tikslus ir jų įgyvendinimo priemones, ir už jo įgyvendinimą atsiskaito mokyklos vadovui;
•    vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
•    organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
•    pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo procesą ir teikia reikalingą švietimo ar kitą pagalbą;
•    teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl saugios ir ugdymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, socialinio ugdymo, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimo mokykloje;
•    teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
•    teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo;
•    bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugos, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
•    atlieka kitas švietimo ir mokslo ministro nustatytas funkcijas.
 

 

 

Atnaujinta: 2023-03-01
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13:00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla