Projektai

VYKDYTAS PROJEKTAS/PROGRAMA TIKSLAS DALYVIAI
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA (OPKUS)

Olweus programa vykdoma bendrojo ugdymo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Šios programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Nuo 2017 m.
https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/olweus-patyciu-prevencijos-programa/olweus-programos-kokybes-uztikrinimo-sistema-opkus/

Patyčių prevencijos programa „Olweus“
 

Gimnazijos bendruomenė
PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCINĖ PROGRAMA „SAVO KELIU“ Įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyvių medžiagų riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. 2019–2022 m.
https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/psichoaktyviuju-medziagu-vartojimo-prevencine-programa-savo-keliu/
 
Gimnazijos bendruomenė
TARPTAUTINĖ EMOCIJŲ IR ELGESIO PROBLEMŲ PREVENCIJOS PROGRAMA „OBUOLIO DRAUGAI“ Programa padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko kalbėti apie jausmus, išklausyti, susidraugauti, išsaugoti draugystę. Moko nebijoti kreiptis pagalbos, spręsti konfliktus ir pan. Nuo 2016 m.
https://www.vaikolabui.lt/obuolio-draugai/
Antrų klasių mokiniai
TARPTAUTINIS PROJEKTAS MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS #MEPA. NUO 2017 M.

Projekto tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje. Projekto programą Lietuvoje koordinuoja Europos Parlamento biuras Lietuvoje (EPBL). Nuo 2017 m.

#MEPA

Gimnazijos bendruomenė
GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMA. 2021 m. Programos tikslas – užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio Savijautos programose. Programos įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Nacionaline švietimo agentūra, bendradarbiaudami su mokyklomis, vykdančiomis bendrojo ugdymo programas, ir mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančiomis institucijomis, savininkais. 1–8 kl., I–IV gimnazijos kl.
KULTŪROS PASAS. Nuo 2018 m. Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Skatinamas kultūrinis mokinių sąmoningumas, ugdomos kūrybingos asmenybės, stiprinamos bendrosios meninės / kultūrinės kompetencijos, reikalingos savarankiškai ir aktyviai dalyvauti meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime; formuojami mokinių kultūros vartojimo įpročiai bei stiprinamos mokinių nuostatos, kad kultūros vartojimas yra prasminga veikla; mokinių patirtis, įgyta dalyvaujant kultūriniuose renginiuose ir (ar) kultūrinės edukacijos užsiėmimuose, padeda jiems ugdymosi procesuose. 1–8 kl., I–IV gimnazijos kl.
MEDIJŲ RAŠTINGUMO PROJEKTAS DIDELI MAŽI EKRANAI. 2020-2021 m. „Dideli maži ekranai“ – tai medijų edukacijos bei tyrimų centro „Meno avilys“ ir Britų tarybos medijų raštingumo projektas Lietuvos mokykloms. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos „People to People“, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektu siekiama ugdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo ugdytojų medijų raštingumo gebėjimus bei atrasti, tyrinėti savo bendruomenę ir puoselėti dialogą su kitomis, pasitelkiant kūrybines ir analitines medijų raštingumo veiklas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus, televizijos laidas ir serialus, multimedijų žurnalistiką). III–IV gimnazijos klasių mokiniai
NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS PROJEKTAS BENDROJO UGDYMO TYRIMŲ, VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMOS PLĖTRA: MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001) 2019–2020 m. Projekto tikslas – padėti pasirengti mokyklose išbandyti naujus veiklos vertinimo įrankius (vertinimo kriterijus / rubrikas), tobulinti pedagogų kompetencijas vertinti mokinių atliktas meninio ir technologinio ugdymo sričių (pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopų (4, 6, 8 kl.) veiklas (autentiškas) užduotis, naudojantis naujais vertinimo įrankiais. 4, 6, 8 klasių mokiniai
NACIONALINĖ ŽALIOJI OLIMPIADA. 2019–2021 m. Tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais bei juos inicijuoti, formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas bei tvarų gyvenimo būdą, ypatingą reikšmę telkiant žiedinės ekonomikos, darnaus vystymosi principams, atsakingam vartojimui, teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui bei vienkartinio plastiko naudojimo mažinimui. Žaliosios olimpiados Odisėją organizuoja Všį „Žaliasis taškas“ ir aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“. Gimnazijos bendruomenė
DARNI MOKYKLA. Nuo 2022 M.

Programa siekia paskatinti jaunus žmonės mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus.
Programos tikslas – sutelkti mokyklos bendruomenę Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui.
https://svjc.lt/darni-mokykla-20222023/

Gimnazijos bendruomenė
KLASIKINIO UGDYMO PROJEKTAS ANTIKOS AIDAI MOKOMUOSIUOSE DALYKUOSE. Nuo 2020 m. Projekto tikslas – formuoti mokinių visuminį kalbų, mokslo sričių, kultūros apraiškų raidos suvokimą. Gimnazijos bendruomenė
INFORMATIKOS IR TECHNOLOGINĖS KŪRYBOS UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS PRADINĖSE KLASĖSE. Nuo 2021 m.  Projekto tikslas – jau pradinėse klasėse padėti ugdyti vaikų informatinį mąstymą bei gebėjimus sumaniai ir kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Vedliai – tai informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programa pradinių klasių ir informatikos (5-6 kl.) mokytojams.  1-4 kl
SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001). 2018–2022 m. Besimokantieji tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo internete, saugaus informacijos ir turinio bendrinimo, tinklo etiketo įgūdžius. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas dalyvių skaitmeninei kompetencijai kurti patrauklų sąveikųjį turinį, naudojantis informacinių komunikacijos technologijų įrankiais, priemonėmis ir kitų autorių intelektine nuosavybe, tobulinti. Nacionalinė švietimo agentūra 2018–2022 m. vykdė ES lėšomis finansuojamą projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“. Gimnazijos bendruomenė
MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). 2020 m.  Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, visų mokinių kintančius ugdymosi poreikius, skaitmeninių technologijų priemonių naudojimą.  1–8 kl.
ERASMUS+ PROGRAMA Tikslas – tai ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti. 2021–2027 m. programoje daug dėmesio skiriama socialinei įtraukčiai, žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir jaunimo dalyvavimui demokratiniame gyvenime skatinti. Gimnazijos mokytojai
TARPTAUTINIS PROJEKTAS ERASMUS+ KA2 ATSPARUMAS (RISELIENCE) – EUROPOS PREVENCIJOS PROGRAMA JAUNIMO RIZIKINGO ELGESIO KONTEKSTE SIEKIANT IŠVENGTI MOKINIŲ IŠKRITIMO IŠ ŠVIETIMO SISTEMOS, VYKDOMAS LENKIJOJE, LIETUVOJE IR RUMUNIJOJE 13-18 M. PAAUGLIŲ GRUPĖJE (Nr. 2016-1-PL01-KA201-026292). 2016-2018 m.

Prevencinės veiklos tikslas – siekti geresnio mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo, kad paauglių vertybinės nuostatos, pozityvus elgesys ir ateities tikslai padėtų jiems atsispirti rizikos veiksniams.

Projekto partneriai:
· Lodzės ekonomikos ir humanitarinių mokslų universitetas (Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi), Lenkija;
· Regioninis mokymo ir kvalifikacijos kėlimo centras „Metis“ Katovicuose (Regionalny Osrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS w Katowicach), Lenkija;
· Brašovo apskrities išteklių ir švietimo pagalbos centras (Centrul Judetean de Resurse si
Asistenta Educationala Brasov), Rumunija;
· Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, Lietuva.

8 kl., administracijos atstovai, pagalbos mokiniui specialistai
SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRO SVEIKATINIMO PROGRAMŲ KONKURSAS. PROGRAMA MENS SANA IN CORPORE SANO (SVEIKAME KŪNE SVEIKA SIELA). 
http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111
Gauti sveikatą stiprinančios mokyklos statusą, stiprinant mokinių sveikatą ir ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius. 
Statusas gautas 5 m., programa įgyvendinama nuo 2022 m. sausio mėn.
2021 m. gruodį gimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.
Gimnazijos bendruomenė
ISLANDIJOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ IR ANALIZĖS CENTRO, VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS IR VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VILNIUS SVEIKIAU JAUNIMO GYVENSENOS TYRIMAS. 2020-2022 m.
http://www.vilniussveikiau.lt/wp-content/uploads/2021/12/Planet-youth-modelis.pdf
Tyrimo tikslas – įvertinti tabako, alkoholio ar narkotikų vartojimo paplitimą tarp jaunimo, jaunimo emocinę sveikatą, santykį su tėvais, mokytojais, bendraamžiais, įsitraukimą į popamokinę veiklą.  II–IV gimnazijos kl.
LIETUVOS MEDICINOS STUDENTŲ ASOCIACIJA PROJEKTAS IMUNITETE, GELBĖK! 2022 m. Supažindinti mokinius su organizmo apsaugos sistema, gerinti žinias apie imunoprofilaktiką. II gimnazijos kl.
VŠĮ ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS JAUNIMO SVEIKATOS KABINETO LYTINIO UGDYMO PROJEKTAS VYRŲ LYTINĖS SVEIKATOS PROBLEMOS. 2022 m Vaikinų lytinis ugdymas, lytiškai plintančių ligų profilaktika, socialiai atsakingo elgesio skatinimas. II gimnazijos kl.
GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS PROJEKTAS LAIKAS JAUSTI... Nuo 2021 m. Palankaus emocinio mikroklimato gimnazijoje kūrimas, teigiamų emocijų ir mokymosi motyvacijos skatinimas. Psichinės sveikatos gerinimas. Gimnazijos bendruomenė
VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VILNIUS SVEIKIAU IR VŠĮ „PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS“ PROJEKTAS ATVERK PAGUODOS SKRYNELĘ. 2020–2022 m.  Psichikos sveikatos stiprinimas, emocinio intelekto stiprinimas. 4 kl.
MOKYMŲ KURSAS APIE SVEIKĄ GYVENIMO BŪDĄ BE ŽALINGŲ ĮPROČIŲ IR PRIKLAUSOMYBIŲ LIGŲ BEI PAGALBĄ MOKYMOSI SUNKUMŲ PATIRIANTIEMS MOKSLEIVIAMS. MOKYMAI VYKDOMI ESFA PROJEKTO LĖŠOMIS. 2023 m. Programos ir mokymų tikslas – gerinti suaugusiųjų raštingumą žalingų įpročių ir priklausomybių ligų srityje, ugdyti motyvaciją su(si)formuoti sveiko gyvenimo įpročius, vystyti gebėjimus atpažinti įvairias priklausomybių ligas bei bendradarbiauti savo bendruomenėje teikiant pagalbą priklausomybių turintiems asmenims. Gimnazijos bendruomenė
LIETUVOS MOKYKLŲ INICIATYVA PASVEIKINK VILNIŲ. 2023 m. Iniciatyvos tikslas – suburti kuo daugiau Lietuvos mokyklų pasveikinti Vilnių gimtadienio proga. Iniciatyva siekiama skatinti Lietuvos mokyklų bendruomeniškumą, domėjimąsi istorija, lavinti kūrybiškumą ir IT įgūdžius. Gimnazijos bendruomenė
VANDENTVARKOS ĮMONĖS   „VILNIAUS VANDENYS“ SU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE ORGANIZUOTAS VANDENS GERTUVIŲ DIZAINO IT PROJEKTŲ KONKURSAS SVEIKAS IR STILINGAS PASIRINKIMAS. 2023 m. Tikslas – populiarinti vandens kultūrą ir vandens vartojimo įpročius tarp jaunimo, sukuriant stilingą dizainą vandens gertuvei.    5–8, I–IV kl. 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO PROJEKTO „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS IR MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO UGDYMAS VILNIAUS MIESTE“ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.4.2.-ESFA-R-630-01-0008 MOKYMAI. 2023 m. vasario-balandžio mėn. Projekto tikslas – stiprinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą, jo įgyvendinamų veiklų metu moksleiviai bus apmokyti kaip suteikti pirmąją būtinąją pagalbą, gaus praktinių žinių apie sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, bus plečiamos jau turimos žinios apie žalingus įpročius ir galimas rizikas bei skatinama diskutuoti lyčių lygybės klausimais. 6 kl., III kl.
LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO KARTU SU EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDU, HIGIENOS INSTITUTO SVEIKATOS STIPRINIMO CENTRU, ORGANIZUOTAS PROJEKTAS „SVEIKATA VISUS METUS 2023“. 2023 m. Projekto tikslas – padėti  mokiniams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. 4 kl.
VILNIUS YRA MOKYKLA Šiuo projektu Vilnius siekia modernumo švietimo sistemoje – bent 10 proc. pamokų perkelti iš mokyklos pastato į miesto erdves ir diegti mišraus ugdymo modelį: skatinti mokyklas kūrybiškai išnaudoti pačias įvairiausias Vilniaus erdves ir vis dažniau tradicines pamokas klasėse derinti su pamokomis mieste. Daugiau nei 70 gimnazijos mokytojų pamokų yra įkelta į projekto platformą. 1–8 kl., I–IV gimnazijos kl.

 

Atnaujinta: 2024-01-21
  • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.55 - 11.40
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13:00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40
  • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla