Mokinių taryba

VAKKG MOKINIŲ TARYBA

2022 – 2023 mokslo metai

PIRMININKAS

Kamilė Dulko IIIB

 

 

PIRMININKO  PAVADUOTOJAI:

 

Renginių organizavimo grupė

Roberta Jonavičiūtė IIIA

Komunikacinės grupė

Marijus Kuprys IIIA

Ryšys su seniūnais

Barbora Radvilė Nikžentaitytė IIIA

 

 

SEKRETORĖ:

Kotryna Sevelionytė IA

   

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ:

Beatričė Gaulytė IB

 

Rusnė Juozainytė IA

 

Miglė Babaliauskaitė IB

 

Arnold Krištul IC

 

Simona Alisauskaitė IB

 

Orestas Saveikis IA

 

Ema Šarmavičiūtė IIA

 

Aleksandras Vaičius 1IB

 

Orinta Gaivenytė IIIA

 

Emilija Totorytė IIA

 

Saulita Lukoševičiūtė IIIB

 

Rokas Lukaševičius IC

 

Kasparas Linartas IIB

 

Saulė Druktenytė IIIA

 

Saulė Puodžiūnaitė IIA

 

Gabrielė Grakavinaitė IIA

 

Kamilė Merkelytė  IIA

 

Austina Babalytė IB

 

Simona Jakniūnaitė, IB

KOMUNIKACINĖ GRUPĖ:

Ernestas Čedovičius IC

 

Nojus Kibilda IB

 

Justas Lekavičius IC

   

KOORDINATORIUS

mokytoja Liudmila Leonavičienė

Facebook

https://www.facebook.com/Vilniaus-Abraomo-Kulvie%C4%8Dio-klasikin%C4%97s-gimnazijos-Mokini%C5%B3-savivalda-595244987246988/about/?ref=page_internal

Instagram

https://www.instagram.com/vakkg_/?fbclid=IwAR3_WqD-lpOF_2xPXZF0C2Ok_YvEypRPUhiuDkKLzrcsw-pUGKSaVXeKv1g

 

VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖS GIMNAZIJOS

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių taryba – tai visuotiniais pagrindais veikianti, savanoriška mokinių savivaldos institucija mokykloje;
 2. Mokinių taryba veikia Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje savo narių iniciatyvos pagrindu, bendrauja su kitomis mokinių savivaldomis Vilniaus mieste ir visoje Lietuvoje. Bendradarbiauja su mokyklos taryba ir administracija.
 3. Mokinių tarybą sudaro I – IV gimnazinių klasių mokiniai;
 4. Pareigomis Mokinių taryboje nariai pasiskirsto pirmajame posėdyje po Mokyklos tarybos pirmininko rinkimų;
 5. Mokinių taryba šaukia posėdžius ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites pagal poreikį;
 6. Mokinių taryba savo veikloje remiasi Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos nuostatais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiomis nuostatomis.

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Plėtoti ir skatinti mokinių veiklą.
 2. Organizuoti renginius mokykloje.
 3. Bendradarbiauti su kitomis Vilniaus, Lietuvos bei užsienio mokyklomis.
 4. Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą.
 5. Palaikyti ryšį su mokyklos administracija ir spręsti su mokykla susijusias problemas.
 6. Dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose.
 7. Dalyvauti Mokyklos tarybos posėdžiuose.
 8. Ginti mokinių interesus.

III. MOKINIŲ TARYBOS NARIAI IR JŲ PAREIGOS, TEISĖS

 1. Mokinių tarybos nariai yra pasiskirstę į du komitetus: renginių organizavimo komitetas ir susisiekimo komitetas.
 2. Nauji nariai priimami mokslo metų pradžioje ir antro pusmečio pradžioje.
 3. Mokinių tarybos narys privalo lankyti susirinkimus, apie nedalyvavimą pranešti pirmininkui, jo pavaduotojui ar sekretoriui.
 4. Vykdyti Mokinių tarybos nutarimus.
 5. Informuoti mokinius apie Mokinių tarybos susirinkimo metu priimtus sprendimus.
 6. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų.
 7. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokiniams.
 8. Mokinių tarybos narys privalo vykdyti visas Mokinių tarybos nario pareigas.
 9. Mokinių tarybos nariai organizuoja mokyklos renginius, bendradarbiauja su mokyklos administracija.
 10. Mokinių tarybos nariai atstovauja mokinius mokyklos bei kituose renginiuose.
 11. Mokinių tarybos narys gali būti išrinktas Mokinių tarybos primininku.
 12. Laisva valia išstoti iš Mokinių tarybos.
 13. Mokinių tarybos narys gali būti pašalintas iš Mokinių tarybos dėl neaktyvumo.
 14. Privalo kiekvieno mėnesio pabaigoje teikti individualios veiklos ataskaitą.

IV. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO RINKIMAI

 1. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas vieniems mokslo metams.
 2. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti perrinktas antrai kadencijai.
 3. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai vyksta mokslo metų pradžioje, visoje mokykloje.
 4. Mokinių tarybos pirmininką renka visi 7-IV klasių mokiniai.

V. MOKINIŲ TARYBOS PIRMINIKO ĮGALIOJIMAI

 1. Organizuoti Mokinių tarybos posėdžius.
 2. Kartu su Mokinių tarybos pirmininko sekretoriumi sudaryti posėdžių darbotvarkes.
 3. Pirmininkauti posėdžiams.
 4. Kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.
 5. Reprezentuoti mokyklą joje ir už jos ribų.
 6. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis.
 7. Metų pabaigoje atsiskaityti už Mokinių tarybos veiklą.
 8. Mokinių tarybos pirmininkas yra nuolatinis Mokinių tarybos narys.

VI. MOKINIŲ TARYBOS SEKRETORIAUS PAREIGOS

 1. Protokoluoti kiekvieną Mokinių tarybos posėdį.
 2. Tvarkyti visą Mokinių tarybos dokumentaciją.
 3. Finansininkas atsakingas už Mokinių tarybos finansines ataskaitas.

VII. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA

 1. Mokinių tarybos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:
  1. mokinių tarybos nuostatų pažeidimas;
  2. savo pareigų nevykdymas;
  3. grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas;
  4. nedalyvavimas posėdžiuose.
 2. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti bet kuris Mokinių tarybos narys.
  1. Sprendimas priimamas balsuojant slaptu balsavimo būdu.
  2. Sprendimas priimamas balsų dauguma.

VIII. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO NUŠALINIMO PROCEDŪRA

 1. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš pareigų esant bent vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:
  1. mokinių tarybos nuostatų pažeidimas;
  2. mokyklos direktoriaus ar mokinių tarybos kuratoriaus papeikimas;
  3. netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas;
  4. mokinių tarybos pirmininko pateikiamas raštiškas Mokinių tarybos narių prašymas įtraukti nušalinimo klausimą į posėdžio darbotvarkę. Prašyme turi būti nurodomos nušalinimo priežastys. Balsavimas vykdomas slaptai. Sprendimas priimamas balsų dauguma;
  5. pirmininkas gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis tarybai ir jos kuratoriui.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas.
 2. Mokinių tarybos nuostatų originalą saugo asmuo, kuruojantis Mokinių tarybą.
 3. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai.
 4. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami, jeigu tam pritaria Mokinių tarybos dauguma.
 5. Koreguotos nuostatos turi būti patvirtintos mokyklos direktoriaus.

 

 

 

Atnaujinta: 2023-03-01
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13:00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla