Eksternai

2022-03-01

Visų egzaminų pradžia 9.00 val. Į egzamino centrą būtina atvykti 20-30 min. anksčiau.

2021-11-30

Informuojame, kad Jūs esate užregistruoti laikyti brandos egzaminus. Elektroniniu paštu esate gavę laišką su užregistruotais Jūsų egzaminų pasirinkimais. Prašome iki gruodžio  1 d. 13.00 val. atsakyti į laišką ir patvirtinti, kad informacija yra teisinga. Jeigu laiško negavote, skubiai susisiekite telefonu 8 (5) 2461370

 Informacija apie egzaminų centrus bus skelbiama gimnazijos tinklapyje nuo vasario mėn.

 

2021-09-01

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2021-2022 mokslo metais,  prašymus  nuotoliniu būdu nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 24 d. gali pateikti bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos – Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos –  direktoriui eksternas privalo pateikti:

   1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

   2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

   3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

      3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

      3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

      3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

      3.4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

      3.5.  kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą,  įmoka negrąžinama).

Įmoką mokėti:

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija

Įmonės kodas: 195005870

LT55 4010 0424 0393 3126 Luminor bankas (banko kodas – 40100)

Įmokos paskirtis – už egzaminus, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija – (būtina nurodyti mokyklos pavadinimą).

Nustatytos formos prašymą su parašu ir visus keturis dokumentus siųsti elektroniniu paštu rastine@kulviecio.vilnius.lm.lt

 

Eksternams Dydis
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 569.48 KB
Brandos egzaminų tvarkaraštis 2021–2022 109.78 KB
Prašymo forma buvusiems (eksternams) mokiniams 2021–2022 210.7 KB

Atnaujinta: 2022-05-10
  • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
7. 13.55 - 14.40
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.55 - 11.40
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13:00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40
  • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla